Cục xúc tiến thương mại - Vietrade

Cục xúc tiến thương mại - Vietrade

Cục Xúc tiến Thương mại là cơ quan của Chính Phủ do Thủ tướng ký quyết định thành lập để giúp Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về xúc tiến thương mại, định hướng công tác xúc tiến thương mại. Chức năng nhiệm vụ Cục Xúc tiến Thương mại – Bộ Công Thương được quy định tại Quyết định số 4344/QĐ-BCT ngày 17/11/2017.

Tham mưu giúp Bộ trưởng xây dựng chiến lược XTTM quốc gia, cơ chế hỗ trợ tham gia hoạt động XTTM, xây dựng và ban hành Chương trình XTTM quốc gia, chiến lược, chính sách xúc tiến thương mại và xúc tiến đầu tư phát triển ngành Công Thương trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ

Giúp Bộ trưởng chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức, kiểm tra, tổng hợp, đánh giá việc thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia. Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chương trình, dự án, đề án về xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư phát triển ngành Công Thương và thương hiệu theo quy định của pháp luật.

Website: vietrade.gov.vn

Địa chỉ: 20 Lý Thường Kiệt, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84) (24) 39347628

Fax: (84) (24) 39348142 / 39344260

Đặt lịch tư vấn

Khảo sát yêu cầu